Drukuj
26.07.2012

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, podjętej na podstawie uchwały nr XI/118/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 listopada 2011 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów, obejmującego obszar położony w miejscowości Pogórska Wola, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3.08.2012 r. do dnia 24.08.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642, w godzinach: pon. 900-1700, wt.-piąt. 730-1530.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.08.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skrzyszów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2012 r.

 

Wójt Gminy Skrzyszów

mgr inż. Marcin Kiwior

 

Prognoza oddziaływania na środowisko...

Rysunek studium...

Tekst zmiany studium...