Drukuj

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie


oleju napędowego do produkcji rolnej –


pok. nr 16


 

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu:

Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. W przypadku gdy podatnik dzierżawi grunty ma obowiązek dołączenia do wniosku kopie umowy dzierżawy.

wniosek do pobrania: Pobierz

Termin składania wniosków:

W 2013 roku wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:

- od dnia 1 lutego do 28 lutego 2013 r.– faktury będą liczyły się z datą od 1 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r. (za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku)

- od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r. – faktury będą liczyły się z datą od 1 lutego 2013 do 31 lipca 2013r.

Kto może złożyć wniosek?

Podatnik który jest posiadaczem/właścicielem gruntu powyżej 1,00 ha fizycznego lub 1,00 ha przeliczeniowego oraz podatnik który jest dzierżawcą. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę na wniosku.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kwota zwrotu:

W 2013 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.

tj. na 1,00  ha użytków rolnych przypada = 81,70 zł zwrotu

Wypłata:

Wypłaty dokonuje się przelewem na rachunek bankowy rolnika podany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

- wniosek złożony w lutym wypłata następuje  w m-cu kwietniu

- wniosek złożony w sierpniu wypłata następuje w m-cu październik

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej

- Pobierz formularz...