Drukuj
07.12.2011


OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów


Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Skrzyszów Nr IV/26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 7 grudnia do 28 grudnia 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 5 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie - w Urzędzie Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Natomiast uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art.46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt w/w zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2012 r. w formie pisemnej do Wójta Gminy Skrzyszów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Załącznik 1 Prognoza Oddziaływania na Środowisko-ponowne wyłożen

Załącznik 2 Prognoza Oddziaływania na Środowisko-ponowne wyłożenie

ZMIANA MPZP Prognoza Oddziaływania na Środowisko tekst- ponowne wyłożenie

ZMIANA MPZP załącznik 1 ponowne wyłożenie

ZMIANA MPZP załącznik 2 ponowne wyłożenie

ZMIANA_MPZP uchwala ponowne wyłożenie