Drukuj
Wybory Sołtysów i do Rad Sołeckich

UCHWAŁA Nr III/21/10

RADY GMINY SKRZYSZÓW

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Skrzyszów.

 

Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz § 14 załączników do uchwał Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 marca 2004 r.: Nr XI/107/04 w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Ładna /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 224, poz.2528/, Nr XI/108/04 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łękawica /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 224, poz.2530/, Nr XI/109/04 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogórska Wola /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 224, poz.2531/, Nr XI/110/04 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzyszów /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 224, poz.2532/, Nr XI/111/04 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szynwałd /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 224, poz.2529/ – Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Skrzyszów.

§ 2.

Datę wyborów wyznacza się na dzień 15 maja 2011 r. w godz.700 – 1800.

 

§ 3.

1. Okręgiem wyborczym jest sołectwo.

2. Wybory prowadzą Gminna i Sołeckie Komisje Wyborcze.

3. Ustala się siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy w Skrzyszowie.

4.Tworzy się w Gminie Skrzyszów stałe obwody głosowania ustalając granice i numery obwodów oraz siedziby sołeckich komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba sołeckiej komisji wyborczej

1.

sołectwo Skrzyszów

Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1

i Gimnazjum w Skrzyszowie

2.

sołectwo Łękawica

Przedszkole Publiczne w Łękawicy

3.

sołectwo Pogórska Wola

Zespół Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum w Pogórskiej Woli

4.

sołectwo Szynwałd

Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1

i Gimnazjum w Szynwałdzie

5.

sołectwo Ładna

Szkoła Podstawowa w Ładnej

§ 4.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.