Drukuj

Planowane sesje

VI sesja Rady Gminy Skrzyszów
w dniu 30 maja 2011 r.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm/ zwołuję VI sesję Rady Gminy Skrzyszów w dniu 30 maja 2011 r. o godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy w Skrzyszowie

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji Rady Gminy Skrzyszów i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmian w budżecie Gminy Skrzyszów na 2011 r.

4.Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu.

5.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

7.Podjęce uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli.

8.Nadanie Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skrzyszowie.

9.Wybór delegata przedstawiciela członka rzeczywistego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

10.Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Pogórska Wola.

11.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 r.

12.Podjęcie uchwał w sprawie wynajmu lokali użytkowych w Skrzyszowie.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości gminnej w Szynwałdzie.

14. Zmiany w składach Komisji Rady Gminy.

15.Informacja o działaniach podejmowanych przez Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

16.Interpelacje i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

17.Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Skrzyszów

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartłomiej MĄCIOR