Drukuj

Regulamin rady


ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY

§ 14. 1. Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców. Kadencja Rady trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. Funkcji, o których mowa w ust. 2 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

4. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 2.

5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję rady gminy w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8. Sesję rady gminy, o której mowa w ust.7, do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.

§ 15. 1. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1) uchwalenie Statutu Gminy,

2) ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Wójta,

4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile Ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

b) emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,

15) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

2. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną

3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 6 do Statutu Gminy.

§ 16. 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

2. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.

5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

7. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim.

8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepis ust. 1a, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

9. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

§ 17. 1. Sesje Rady są jawne.

2. W lokalu należy zapewnić miejsca dla radnych, a także osobne "miejsca dla publiczności".

3. Do udziału w sesji mogą być zaproszeni przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji w szczególności tych, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot sesji.

4. W obradach Rady mogą uczestniczyć Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień.

5. Przebieg sesji jest rejestrowany przy pomocy cyfrowego urządzenia do nagrywania dźwięku.

§ 18. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności quorum niezbędne do podejmowania uchwał.

3. W przypadku braku quorum, na wniosek Przewodniczącego Rady, Rada postanawia o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

4. Po otwarciu obrad Przewodniczący Rady przedkłada Radzie porządek obrad.

5. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

6. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) otwarcie sesji Rady Gminy Skrzyszów i stwierdzenie prawomocności obrad,

2) przedstawienie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

3) informacja o działaniach podejmowanych przez Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

4) interpelacje i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi,

5) zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Skrzyszów.

7. Przewodniczący prowadzi obrady według porządku obrad otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

8. Sprawozdania i informacje składa Wójt lub wyznaczony przez Wójta pracownik, a sprawozdania i opinie komisji przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję sprawozdawca.

9. Każdy radny ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą danego punktu porządku obrad. Odpowiedzi udziela Przewodniczący Rady, przewodniczący poszczególnych komisji, Wójt albo wyznaczony pracownik.

10. Radni mogą składać interpelacje i zapytania ustnie lub na pisemnie w ważnych sprawach nie będących przedmiotem obrad danej sesji.

11. Odpowiedzi na interpelację lub zapytania udziela osoba, do której interpelacja lub zapytanie skierowano. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjaśnienie powinno być udzielone pisemnie w terminie dwutygodniowym. Radny może żądać, aby odpowiedź była przedmiotem obrad Rady.

12. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, poprzez pilnowanie zwięzłości wypowiedzi radnych, udzielanie głosu według kolejności zgłoszeń, przywoływanie "do porządku" radnych zakłócających porządek obrad.

13. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad.

14. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeżeli istnieje taka konieczność przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

15. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady zarządza głosowanie.

§ 19. 1. W głosowaniu biorą udział jedynie radni.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Przewodniczący przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i nakazuje odnotowanie wyników w protokole sesji.

4. W przypadkach określonych ustawowo Rada zobowiązana jest podejmować uchwały w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością głosów.

5. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z radnych Komisja Skrutacyjna.

6. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

7. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Karty z oddanymi głosami stanowią załącznik do protokołu z sesji.

8. W przypadku, gdy przepisy przewidują głosowanie imienne głosowanie odbywa się przez użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego. Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny; radni kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytani przez prowadzącego obrady, wrzucają swoje kartki do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje trzech radnych wyznaczonych przez Radę.

9. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady bezzwłocznie, a głosowania tajnego Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej po obliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu komisji. Wyniki głosowania imiennego ogłasza Przewodniczący Rady na podstawie protokołu przedstawionego przez radnych dokonujących obliczenia głosów.

§ 20. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała więcej głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną wielkość stanowi 50 % ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

§ 21. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Wójt, Komisje Rady oraz co najmniej 3 radnych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Uchwalone przez Radę uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 22. 1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce obrad, godzinę ich rozpoczęcia i zakończenia oraz numery uchwał,

2) stwierdzenie prawomocności sesji,

3) imiona i nazwiska osób zaproszonych oraz delegowanych z urzędu uczestniczących w sesji,

4) imiona i nazwiska nieobecnych radnych,

5) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,

6) porządek obrad,

7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień dyskusji, tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków oraz numery podjętych uchwał,

8) przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów "za", "przeciw", "wstrzymujące się",

9) podpis przewodniczącego i protokolanta.

2. Protokoły sesji są numerowane cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku np. Nr 1/99, Nr XXXII/02 itp.) a uchwały numeruje się cyframi rzymskimi oznaczającymi numer sesji, łamanymi cyframi arabskimi oznaczającymi numer uchwały, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku np. Nr XX/156/06, Nr XXX/300/02.

3. Numeracja jest ciągła w okresie kadencji.

4. Protokoły obrad przechowuje się na stanowisku ds. obsługi Rady.

5. Do protokołu dołącza się nagrania dźwiękowe przebiegu sesji.

§ 23. 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe lub doraźne komisje.

2. Komisje podlegają Radzie, działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie i co najmniej raz w kadencji przedstawiają na sesji sprawozdania ze swej działalności.

3. Do zadań komisji stałych należy:

1) kontrola działalności Wójta, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy,

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,

3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady,

4) kontrola wykonywania uchwał Rady.

§ 24. Rada powołuje następujące komisje stałe:

1) Rewizyjną,

2) Finansów, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

3) Edukacji, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego.

§ 25. 1. W skład Komisji Rady mogą wchodzić tylko radni.

2. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji wybiera Rada.

3. Radny może należeć tylko do jednej komisji stałej.

4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

§ 26. 1. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających na miejscu poszczególne sprawy.

2. W posiedzeniach winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.

3. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala porządek dzienny przewodniczący komisji lub jego zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.

4. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół.

5. Protokoły komisji są numerowane cyframi arabskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku np. Nr 1/99, Nr 2/99, Nr 35/02).

6. Protokół podpisuje Przewodniczący komisji lub jego zastępca prowadzący obrady.

7. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

§ 27. 1. Zakres działania komisji niestałych (doraźnych) określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

2. Komisje doraźne przedstawiają Radzie sprawozdania po zakończeniu prac, do których zostały powołane.

§ 28. 1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.

2. Radny obowiązany jest brać udział w pracach Rady i jej komisji, ma prawo występować z interpelacjami oraz zapytaniami.

3. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

4. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykorzystywania mandatu

5. Radni obowiązani są stosować się do określonych ustawowo nakazów i zakazów dotyczących zatrudnienia i pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach Gminy, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, uczestniczenia we władzach spółek prawa handlowego - określonych w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

§ 29. Radny obowiązany jest do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym zwanym "oświadczeniem majątkowym" zgodnie z obowiązującymi Ustawami.

§ 30. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące, co najmniej trzech radnych.

2. Przynależność Radnego do klubu jest dobrowolna.

3. Założenie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady z podaniem nazwy klubu, listy członków i przewodniczącego klubu.

4. O każdej zmianie składu osobowego klubu lub jego rozwiązaniu przewodniczący zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Przewodniczącego Rady.

5. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem klubu.

6. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

7. Prace klubów organizują przewodniczący klubów wybierani przez członków.

8. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

9. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze, przy czym swoje stanowisko mogą przedkładać na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

Pełny Statut Gminy Skrzyszów- wejdź