Drukuj

Wydawaniem dowodów osobistych

oraz sprawami meldunków w Urzędzie

Gminy Skrzyszów zajmuje się

Referat  Organizacyjno - Administracyjny

i Spraw Obywatelskich, pok.15, I p.


tel. 14 6326330,31

wew.110

 

Informacje dot. dowodów osobistych i spraw meldunkowych:

  • Lucyna Gajek, inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych

- tel: 14 6326330,31 wew.110

 

 


Formularze:

1. Wniosek_o wydanie_dowodu osobistego /należy wydrukować dwustronnie/Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:

  1. dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
  2. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;
  3. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane. Do wniosku nie dołącza się akt stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
  4. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi 30 dni