Drukuj

 

FORMULARZE

Budownictwo

Wniosek - Decyzja czasowe zajęcie pasa drogowego

Wniosek - Wniosek - Decyzja w sprawie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym

Wniosek - Decyzja w sprawie lokalizacji urządzeń na terenie działek gminnych

Wniosek - Lokalizacja zjazdu z drogi publicznej

Wniosek - Oświadczenie o dostępie do drogi publicznej

Wniosek - Uzgodnienie ogrodzenia

Wniosek - Uzgodnienie przekroczenia drogi

Wniosek - Wydanie, przedłużenie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowego

Wniosek - Wypis i wyrys z planu miejscowego

Wniosek - Zaświadczenie o zgodności z planem

Wniosek - Zaświadczenie z planu miejscowego

Wniosek - Zmiana Planu i Studium

Gospodarka komunalna

Rejestr działalności regulowanej - wnioski do pobrania.doc

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wniosek do pobrania

Wniosek udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wniosek do pobrania

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - wniosek do pobrania

Więcej informacji na stronie http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Skrzyszow/przedmiotowe/Srodowisko/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/


Księgowość

Księgowość - wypełnione formularze

Księgowość - formularze

 

Zezwolenia na alkohol

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

wniosek o wydanie zezwolenia

wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego

 

Kadry

Kadry- wypełnione formularze

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY-1

Kadry - formularze

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

Rolnictwo

 

Rolnictwo - formularze

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - wzór

 

ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Wzór protokołu oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania w uprawach i płodach rolnych

Terminy oraz wzory zgłoszeń w przypadku wystąpienia szkód łowieckich

 

USC

USC - wypełnione formularze

Wydanie egzemplarzy

USC - formularze

Wydanie egzemplarzy-1

 

Podatki

- osoby prawne

podatek od nieruchomości -DN-1

podatek rolny -DR-1,

podatek leśny - DL-1,

 

- osoby fizyczne

informacja w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - INRL-1

 

- Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 - DT-1

- Załącznik do deklaracji DT-1 - DT-1a

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej

- Pobierz formularz...

Oświadczenia  i wnioski:

wniosek o wydanie zaświadczenia - pobierz

oświadczenie – zeznanie majątkowe osoby fizycznej - pobierz

oświadczenie podatnika będącego Przedsiębiorcą - pobierz

 

Informacje

Ogłoszenie w sprawie wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ogłoszenie w sprawie wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

 

Wybory sołtysów i do rad sołeckich

Zgłoszenie kandydata na członka rad sołeckich

Zgłoszenie kandydata na sołtysa

Oświadczenie-sołtys

Oświadczenie- Rada Sołecka

Zgłoszenie kandydata do SKW

 

Ewidencja ludności

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wniosek o udostępnienie danych

Zezwolenia

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób – przewozy regularne specjalne na linię zwykłą, pospieszną, przyspieszoną, ekspresową* relacji

WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii I i _______ wypisów (liczba) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres: miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy *)