Drukuj

04.11.2013

 

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji

o umorzeniu postępowania

administracyjnego


Wójt Gminy Skrzyszów, działając na podstawie art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamia, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowoczesnego kurnika przeznaczonego do chowu kur nieśnych w systemie klatkowym o obsadzie 73 600 szt. na działce nr 38/1 w miejscowości Ładna” wydana została decyzja o znaku GP.6220.1.2.2012 z dnia 4.11.2013 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w opisanej wyżej sprawie, w związku z podziałem działki nr 38/1 na działki nr 38/3 i 38/4 w Ładnej.

 

 

Przedmiotowa decyzja wraz aktami sprawy znajdują się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy Skrzyszów, tj od wtorku do piątku od godz. 730 do 1530 oraz w poniedziałek od godz. 900 do 1700 w  Referacie Gospodarki Przestrzennej , Budownictwa i Drogownictwa, parter  pokój nr 5.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Urzędu Gminy Skrzyszów www.skrzyszow.pl oraz na tablicach ogłoszeń U.G. Skrzyszów i Rady  Sołeckiej w Ładnej.

 

 

Wójt Gminy Skrzyszów

mgr inż. Marcin Kiwior