Drukuj

30.10.2013

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Skrzyszów wraz

ze strategiczną oceną oddziaływania

na środowisko

 

Na podstawie art. 17 punkty 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz 39 ust. 1 w nawiązaniu do art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XI/117/11 z dnia 28 listopada 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, obejmującego obszar całej gminy, wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 8 listopada 2013 r. do 28 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 642, w godzinach: poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30.

Wykładany projekt obejmuje zmiany w zakresie:

a) zmiany zapisów (zmiany tekstu) uchwały Rady Gminy Skrzyszów nr XX/195/05 z dnia 22 marca 2005 r. dotyczących (dla obszaru całej gminy):

• korekty definicji „usług komercyjnych”,

• doprecyzowanie zasad dopuszczenia realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,

• zasad lokalizacji ogrodzeń,

• wskaźników zagospodarowania budynkami terenów zagrożonych powodzią i terenów podtopień,

• możliwości lokalizacji usług w budynkach mieszkalnych i wolnostojących oraz lokalizacji garaży dwustanowiskowych w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,

• powierzchni zabudowy w terenach usług komercyjnych U,

• proporcji dopuszczonej funkcji mieszkaniowej do powierzchni użytkowej obiektu lub zespołu obiektów w terenach usług U w miejscowości Szynwałd oraz na działce nr 2454/2 w terenie 8.RM w miejscowości Pogórska Wola,

• wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu 5.U,

• wskaźnika wysokości budynków dla terenów 8.U,

• dopuszczenia lokalizacji usług komercyjnych w terenie 18.U,

• ograniczenia powierzchni zabudowy obiektów szatniowo-gospodarczych w terenach 2.US i 4.US, 9.U, 18.U i 19.U. b) zmiany przeznaczenia terenów (zmiana obejmuje także część graficzną – rysunek planu) dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych nr 1 do 5, do uchwały Rady Gminy Skrzyszów nr XI/117/11 z dnia 28 listopada 2011r.,

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 r. o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia miejscowości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2013 r.

 

Wójt Gminy Skrzyszów

mgr inż. Marcin Kiwior

Załączniki:

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Ładna cz.1 - zmiana planu,

- Ładna cz.2 - zmiana planu,

- Łękawica - zmiana planu,

- Pogórska Wola - zmiana planu,

- Skrzyszów - zmiana planu,

- Szynwałd - zmiana planu,

- Skrzyszów Wyłożenie planu Listopad 2013,


Prognoza Odziaływania na Środowisko

- Prognoza Oddziaływania na środowisko...,

- Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów - Prognoza Oddziaływania na środowisko ANEKS I ..,

- Skrzyszów -prognoza...,

- Szynwałd -prognoza...,

- Pogórska Wola -prognoza...,

- Łękawica -prognoza...,

- Ładna cz. 1 -prognoza...,

- Ładna cz. 2 -prognoza...,

 

 

 

Zobacz obwieszczenie ...