Drukuj
12.09.2013


Zawiadomienie

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267/ informuje się, że w postępowaniu administracyjnym zebrano dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 519+500 do km 520+650 w miejscowości Ładna, Gmina Skrzyszów”.

 

 

 

W związku z powyższym strony przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się pisemnie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy Skrzyszów, tj od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w poniedziałek od godz. 9:00 do 17:00 w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Drogownictwa Urzędu Gminy Skrzyszów, parter, pokój nr 5.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane Stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów pod adresem www.skrzyszow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Skrzyszów i Rady Sołeckiej wsi Ładna Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Skrzyszów

mgr inż. Marcin Kiwior