Drukuj
10.09.2013


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Skrzyszów Nr XIX/221/12 z dnia 30 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.09. 2013 r. do 9.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642, pokój nr 5, w godzinach: poniedziałek 900 – 1700, wtorek – piątek 730 - 1530.

Więcej...

Zapisz