Drukuj

29.04.2013

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.267), Wójt Gminy Skrzyszów zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowoczesnego kurnika przeznaczonego do chowu kur nieśnych w systemie klatkowym o obsadzie 73 600 szt. na działce nr 38/1 w miejscowości Ładna, nie zostanie załatwione w terminie wyznaczonym na dzień 30.04.2013 r. wynikającym z art. 35 Kpa.

 

 

 

W trakcie uzgadniania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie wezwał inwestora do uzupełnienia złożonego raportu. Po uzupełnieniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie powtórzona procedura dotycząca udziału społeczeństwa i opiniowania przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy na dzień 31.07.2013 r.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), do terminów określonych przepisach ustawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Urzędu Gminy Skrzyszów www.skrzyszow.pl  oraz na tablicach ogłoszeń U.G. Skrzyszów i Rady Sołeckiej w Ładnej.

 

Wójt Gminy Skrzyszów

mgr inż. Marcin Kiwior