Drukuj

29.04.2013

Zawiadomienie

 

Wójt Gminy   Skrzyszów

informuje, że

w siedzibie Urzędu Gminy w Skrzyszowie na okres 21 dni, począwszy od 29 kwietnia 2013r. zostało wywieszone ogłoszenie wykazujące nieruchomości gminne przeznaczone do wynajmu, obejmujące:

1/ lokal użytkowy zlokalizowany w budynku nr 66 A w Łękawicy,

2/ część gruntu o pow. około 0.03 ha na działce ewidencyjnej nr 1804/4 w Szynwałdzie.

 

WÓJT GMINY SKRZYSZÓW

mgr inż. Marcin Kiwior

 

 

 

W trakcie uzgadniania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie wezwał inwestora do uzupełnienia złożonego raportu. Po uzupełnieniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie powtórzona procedura dotycząca udziału społeczeństwa i opiniowania przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy na dzień 31.07.2013 r.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), do terminów określonych przepisach ustawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Urzędu Gminy Skrzyszów www.skrzyszow.pl  oraz na tablicach ogłoszeń U.G. Skrzyszów i Rady Sołeckiej w Ładnej.

 

Wójt Gminy Skrzyszów

mgr inż. Marcin Kiwior