Drukuj
15.04.2013


ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267./ w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm./

Wójt Gminy Skrzyszów

zawiadamia

że w dniu 15.04.2013 r. została wydana decyzja znak GPBiD.6220.1.6.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Odbudowa drogi gminnej Na Smółkę (Borucha) G 200578K w miejscowości Łękawica w km 0+400 – 1+500”

 

 

 

Przedmiotowa decyzja wraz aktami sprawy znajdują się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy Skrzyszów, tj. od wtorku do piątku od godz. 730 do 1530 oraz w poniedziałek od godz. 900 do 1700 w  Referacie Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa  i Drogownictwa,  parter,  pokój nr 5.

Zgodnie  z   art.   49 Kpa   doręczenie   uważa  się   za   dokonane   po   upływie  14 dni  od  dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane Stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów  pod adresem www.skrzyszow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Skrzyszów i Rady Sołeckiej  w  Łękawicy.

 

Wójt Gminy Skrzyszów

mgr inż. Marcin Kiwior